نحوه تکمیل فرم شناسه ورزشی در سامانه گلستان


اطلاع مي رساند  فرم نظر سنجي شناسه ورزشي  هم اكنون در سامانه گلستان جهت پاسخگويي فعال مي باشد.لذا خواهشمند است از مسير زير نسبت به پر نمودن اطلاعات مربوطه اقدام فرماييد.ارزشيابي -----> نظرسنجي --------->پاسخگويي افراد به سوالهاي نظرسنجي
لطفا نوع نظرسنجي 13 انتخاب شود و به اطلاعات مربوطه پاسخ دهيد و پس از اعمال تغييرات حتما در صفحه اصلي نظرسنجي گزينه پايان پاسخگويي اعمال شود.
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر