انتخاب واحد دوره تابستان 1401-1400


 
 
1- انتخاب واحد دانشجویان از تاریخ 15/4/1401 لغایت 25/4/1401 از طریق سامانه جامع آموزشی گلستان و مطابق برنامه زمان‌بندی شده برای دانشجویان دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد انجام می‌شود.
2- تقاضای مهمان دانشجویان دانشگاه از تاریخ 12/4/1401  تا 15/4/1401 امکانپذیر می‌باشد.
3- پذیرش و ثبت‌نام مهمان دانشجویان از سایر دانشگاه‌ها تا تاریخ 20/4/1401 در مراکز/ واحدهای مجری امکانپذیر است.
4- کلاس‌های آموزشی دروس نظری صرفاً به صورت الکترونیکی در سطح کشور/ منطقه /استان و در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه ارائه می‌گردد.
5-  درس جزء سی قرآن کریم به صورت عادی و بدون استاد ارائه شود.
7- تمام دروس (بجز درس حفظ سی‌ام قرآن کریم) دارای نمره میان ترم بوده و تاریخ برگزاری کلاس‌ها از تاریخ 24/4/1401 لغایت 24/5/1401 خواهد بود. موعد ثبت نمرات میان ترم تا تاریخ 1/6/1401 خواهد بود.
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر