ارزشیابی اساتید - نیمسال اول 1401-1400
جهت ارزشيابي اساتيد در نيمسال اول 1401-1400از مسير زير در سامانه گلستان تا تاريخ 1400/09/25 اقدام فرماييد.

ارزشيابي ----> استاد ----> ارزشيابي

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر