ششمین جشنوارة کتابخوانی رضوی
زمان: دوشنبه 11 مرداد 1395
مكان:
باسمهتعالی
خدا رحمت کند کسی که امر ما را احیاء نماید. حضرت P امام رضا(علیهالسلام)
فراخوان ششمین جشنوارة کتابخوانی رضوی
از سری برنامههای چهاردهمین جشنوارة بین P المللی امام رضا(ع)

به مناسبت سالروز میلاد با سعادت حضرت علی بن موسی P الرضاP ) و حضرت فاطمه مع P صومهP )؛ همزمان با دهة کرامت، نهاد کتابخانههای
عمومی کشور ششمین جشنوارة کتابخوانی رضوی را برگزار مینماید.
اهداف:
الف: اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی.
ب: گسترش فعالیتهای فرهنگی مرتبط با سیرة پاک ائمة معصومین بهویژه P حضرت امام رضاP ).
ج: شناسایی، معرفی و گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی مرتبط با فرهنگ رضوی و کمک به تولید و انتشار گستردة
این آثار.
عناوین کتابهای مسابقه:
دوست مهربان کبوترها، تألیف مجید محمدی، انتشارات بوستان کتاب (ویژة کودکان 11 سال)
اعترافات غلامان، تألیف حمیدرضا شاهآبادی، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ویژة نوجوانان تا 17سال)
امام علی بن موسی P الرضاP )تألیف بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان
قدس رضوی (جوانان و بزرگسالان)
بخش ویژه:
ترویج سبک زندگی رضوی با برگزاری مسابقة کتابخوانی خانوادة رضوی با حضور تمام اعضای خانواده.
شرایط و مقررات:
1.شرکت برای عموم علاقهمندان در تمامی گروههای سنی میسر است.
2.پاسخنامة ارسالی باید در یکی از قالبهای انفرادی یا خانوادگی (دونفره، سهنفره، چهارنفره و پنج نفره و بیشتر) تکمیل و ارسال شود.
3.تکمیل مشخصات فردی اعضای خانواده (مشخصات شناسنامهای، تحصیلات، نشانی کامل پست الکترونیکی، شمارة تلفن ثابت و همراه) که در
پاسخنامه الزامی است.
4.برای شرکت در قالب خانوادگی مسابقه، ضروریست دفترچه پاسخنامه تکمیل و ارسال شود.
5.برای شرکت در بخش کودک، کودکان گرامی باید جذاب ترین بخش کتاب از نظر خودشان را تصویرسازی نمایند.در کنار این نقاشی باید قید شود
مربوط به کدام صفحه کتاب است.
6.پاسخنامهها و آثار به یکی از کتابخانههای عمومی در سراسر کشور تحویل داده شود یا به آدرس دبیرخانة جشنواره ارسال شود.
جوایز:
به برگزیدگان جشنواره علاوه بر لوحسپاس و تندی جشنواره هدایایی به شرح ذیل اهدا میشود:
313 جایزة یک میلیون ریالی برای 313 نفر از برگزیدگان بخش انفرادی جشنواره
8 جایزة ویژه برای 8 خانواده (دو خانواده 2 نفره، دو خانواده 3 نفره، دو خانواده 4 نفره ، دو خانواده 5 نفره یا بیشتر)
-خانوادة اول و دوم دونفره مبلغ 000/000/5 ریال
-خانوادة اول سهنفره مبلغ 000/500/7 ریال -خانوادة دوم سهنفره:000/000/5 ریال
-خانوادة اول چهارنفره مبلغ 000/000/10ریال -خانوادة دوم چهارنفره: 000/500/7ریال
-خانوادة اول پنجنفره مبلغ 000/000/15 ریال - خانوادة دوم پنجنفره: 000/000/10 ریال
گاهشمار:
مهلت ارسال آثار: 20 /تیر/ 95
داوری آثار: 10 / مرداد/ 95
برگزاری آیین اختتامیه: دهة کرامت
توضیحات:
از تمامی افراد و خانوادههای برگزیده با تأمین هزینة ایاب و ذهاب، اسکان و پذیرایی برای شرکت در آیین پایانی جشنواره دعوت
خواهد شد.
علاقمندان برای تهیه کتاب های مسابقه می توانند از تاریخ 17/12/94 به کتابخانه های سراسر کشور مراجعه نمایید.

نشانی دبیرخانه:
تهران، خیابان فلسطین شمالی، خیابان کبکانیان، خیابان طباطباییرفیعی، پلاک 18، ادارهکل فرهنگی نهاد کتابخانههای عمومی کشور.
شمارة تماس: 88950935
شمارة نمابر: 88950935
نشانی الکترونیکی: 0TU irU0T.iranpl@farhangi
درگاه الکترونیکی نهاد کتابخانههای عمومی کشور: ir.iranpl.w

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر