دوشنبه 18 شهریور 1392 اطلاعيه فوري درخصوص پرداخت شهريه دانشجويان تحت پوشش
اطلاعيه فوري درخصوص پرداخت شهريه دانشجويان تحت پوشش (بنياد شهيد وامور ايثارگران، سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان اوقاف وامور خيريه)

احتراماً درخصوص رايگان بودن تحصيل مشمولان بند(ك) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در دانشگاهها، مراكز آموزش عالي ومؤسسات پژوهشي،

بدينوسيله به اطلاع مي رساند مطابق قانون95و96 بودجه سال 1392 كل كشور هزينه هاي مربوط به دانشجويان دانشگاه پيام نور مشمول از طريق دستگاههاي ذيربط اعم از بنياد شهيد وامور ايثارگران، سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان اوقاف وامور خيريه درابتداي هرنيمسال تحصيلي ازمحل اعتبارات برنامه 30467 پيوست شماره (4) قانون بودجه سال1392 به صورت 100درصدي تخصيص يافته وپرداخت مي شود.

لذا اين دانشجويان مي بايست نسبت به دريافت شهريه دوره تابستاني سال تحصيلي 92- 1391 و نيمسال هاي اول ودوم سال تحصيلي 1393-1392 از دستگاههاي ذيربط اقدام و شهريه دريافتي را به حساب درآمدي اين دانشگاه نزد بانك صادرات واريز نمايند.

بديهي است اين دانشگاه برخلاف رويه سال هاي ابتدايي اجراي قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ،درسال 1392 الزاماً اقدام به اخذ شهريه از مشمولان مواد95 و96 قانون بودجه سال 1392 خواهد نمود وتخفيف هاي صددرصدي اعمال گرديده براي اين عزيزان با قيد تخفيف قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به تفكيك درهراستان احصاء وبراي اداره كل امور مالي ارسال تاپيگيري لازم معمول گردد .

ضمناً اين بخشنامه صرفاً براي سال 1392 بوده وعطف به ماسبق نمي گردد .لازم است همكاري هاي لازم از طريق دستگاههاي محلي هم براي كم شدن مشكلات اين عزيزان معمول گردد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر