پنجشنبه 23 آذر 1391 اخذ درس آشنايي با دفاع مقدس

قابل توجه داشجويان كليه دوره هاي مقطع كارشناسي:

1- دانشجوياني كه تا نيمسال دوم 91-90 دانش آموخته مي شوند و يكي از دروس عمومي آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،انقلاب اسلامي ايران،آشنايي با دفاع مقدس و انديشه سياسي امام خميني را گذرانده اند نيازي به گذراندن درس اختياري آشنايي با دفاع مقدس ندارند.

2- دانشجوياني كه درس آشنايي با دفاع مقدس را به عنوان درس عمومي اخذ و گذرانده اند نيازي به گذراندن درس مذكور به عنوان درس اختياري ندارند.

3- ساير دانشجويان كه شامل بند 1 و 2 نمي شوند بايد بر اساس مقررات درس مذكور را اخذ و بگذرانند. شايان ذكراست در صورتيكه رشته هايي فاقد درس اختياري باشد درس مذكور اضافي الزامي درج مي شود و به واحدهاي گذرانده لازم جهت فراغت از تحصيل اضافه و در ميانگين كل موثر مي باشد .

قابل ذكر است ازنيمسال دوم سال تحصيلي 92-91 درس "آشنايي با دفاع مقدس" ازحالت اختياي الزامي خارج و بعنوان درس صرفا اختياري محسوب شود. لازم به توضيح است، اين درس براي رشته هاي داراي دروس اختياري يكي از دروس اختياري محسوب شده و براي رشته هاي فاقد دروس اختياري درصورت انتخاب دانشجو مازاد برسقف واحد محاسبه خواهدشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر