پنجشنبه 23 آذر 1391 اطلاعيه مهم – رعايت سقف واحد و پيش نياز

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند رعايت پيش نياز مطابق برنامه ارائه دروس هر سال تحصيلي الزامي و به عهده شخص دانشجو مي باشد :

لازم به ذكر است برنامه ارائه دروس (9 ترمه) در هر سال تحصيلي يكبار اعلام و تغييرات آن از طريق سايت دانشگاه قابل دسترسي مي باشد و رعايت آن توسط دانشجو الزامي است.

تذكر مهم : دانشجويان پسر كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند مي بايست در هر نيمسال حداقل 12 واحد اخذ نمايند.

درضمن سقف واحد به شرح ذيل مي باشد و رعايت آن توسط دانشجو الزامي مي باشد .

معدل نيمسال قبل زير 12

حداكثر 12 واحد

معدل نيمسال قبل 12 تا 99/16

حداكثر 20 واحد

معدل نيمسال قبل 17 به بالا

حداكثر 24 واحد

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر