پنجشنبه 23 آذر 1391 نكاتي درخصوص اخذ دروس

قابل توجه كليه دانشجويان

1. با توجه به تذكر بارها در خصوص رعايت سقف واحد و رعايت دروس پيش نياز ،اما مشاهده مي شود كه برخي دانشجويان بدون هماهنگي با آموزش اقدام به انتخاب واحدبيش از سقف مجاز و يا عدم رعايت دروس پيش نياز مي كنند.ضمن تذكر براي آخرين بار به اطلاع اين دسته از دانشجويان مي رساندكه دانشجو ملزم به انتخاب مجدد دروس مي باشد.مسئوليت هر گونه اشتباه به عهده دانشجو مي باشد.(عدم تاييد پرونده فارغ التحصيلي)

2 . دانشجو بايستي هر ترم آرايش ترمي جديد را از سايت http://www.pnu.ac.ir گرفته و آن را به دقت بررسي نمايد.آموزش در هر زمان جهت مشاوره دروس انتخابي در خدمت دانشجويان مي باشد.

3. بررسي وضعيت منابع درسي هر ترم بر عهده دانشجو مي باشد.امكان تغيير منابع وسط ترم يا حتي قبل از شروع امتحانات پايان ترم وجود دارد.مسئوليت هر گونه اشتباه بر عهده دانشجو مي باشد.وضعيت منابع دروس از سايت http://www.pnu.ac.ir قابل دسترسي است.

4. كليه دانشجويان جهت رفع نواقص پرونده به آموزش مراجعه نمايند.عواقب ناشي از عدم توجه به مورد ذكر شده بر عهده دانشجو مي باشد.

5. دانشجو بايستي درس جمعيت و تنظيم خانواده را فقط در ترم آخر اخذ نمايد.

6. حداكثر سقف اخذ دروس گروه معارف در طول يك ترم 2واحد مي باشد.عواقب عدم رعايت سقف مجاز به عهده دانشجو
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر