1391/9/23 پنجشنبه

موفقيتهاي دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد خنج

ورزشكاران داراي مقام هاي استاني و كشوري:

مكان برگزاري

زمان

مقام

رشته

شماره دانشجويي

نام و نام خانوادگي

رديف

 

شيراز – سالن تختي

86 و 87

مقام اول بزرگسالان استاني

الهيات-علوم قرآن و حديث

861302833

اخلاقي

1

مشهد- اردوي تيم ملي دانشجويي

6/87

مقام اول المپياد دانشجويي پيام نور

خرم آباد

89

مقام دوم المپياد دانشجويي لرستان

سابقه

2 دوره قهرماني نيروهاي مسلح - 5 بار قهرماني پليس هاي كشور - 2 بار قهرماني جوانان كشور

خزرآباد

8/90

مقام اول المپياد دانشجويي مازندران

 

 

 

مديريت بازرگاني

 

قاسم اف

2

 

شيراز-دستغيب

5/9/90

دوم استاني مسابقات وشو

الهيات-فقه و مباني حقوق

900189176

عظيم ثمر

3

 

شيراز-مجتمع ورزشي شهيد دستغيب

1389

دوم استاني وشو سبك ساندا

الهيات-فقه و مباني حقوق

861302942

محمود خرمي

4

شيراز

2/7/89

سوم منتخب تيم استاني

شيراز

1/7/90

سوم منتخب تيم اتاني

شيراز

4/9/90

سوم استاني سبك نانچوان

شيراز- سالن رزمي وشو

8/7/90

مقام دوم استاني وشو

الهيات-فقه و مباني حقوق

880094487

سميرا ابراهيمي

6

شيراز- سالن حجاب ورزشي

11/6/90

اول استاني سبك چانگ

فسا

17/12/88

مقام اول مسابقات استاني وكسب 3 طلا(2 تا تالو و 1 ساندا)

سابقه

 

در آذر ماه سال 87 در مسابقات استاني بسيج كسب مقام دوم، در سال 87 به عنوان بسيج نمونه شهرستان جهرم و در تابستان 88 مسابقات انتخابي تيم استاني با كسب يك طلا و يك نقره وارد تيم تالو استان شده اند.

 

 

همايش و جشنواره:

مكان برگزاري

زمان

مقام

رشته

شماره دانشجويي

نام و نام خانوادگي

رديف

اوز

89

مقام دوم جشنواره دانشجويي اوز

حقوق

880094815

مليحه نعمتي

1

اوز

14/2/90

مقام سوم جشنواره دانشجويي اوز