1391/9/20 دوشنبه

بيمه حوادث دانشجويي:

به اطلاع
مي رساند كليه دانشجويان تحت بيمه حوادث دانشجويي قرار گرفته اند و اسامي كليه دانشجويان در سايت شركت بيمه ايران  به نشاني اينترنتي : http://novinandish.com/searchstudent.aspx وارد شده است .بنابراين دانشجويان مي بايست با ورود به اين سايت و وارد كردن اطلاعات خود از قبيل كد ملي و شماره دانشجويي ، كارت بيمه حوادث خود را دريافت نمايند.