1391/9/20 دوشنبه

دانشجويان مشمول تخفيف شهريه به شرح ذيل مي باشد:

  • دارندگان مقام هاي برتر در المپيادهاي ورزشي دانشگاه پيام نور
  • دانشجويان ايثارگر و فرزندان ايثارگران تحت پوشش بنياد شهيد و فرزندان شهدا
  • دانشجويان معلول تحت پوشش بهزيستي
  • كارمندان پيام نور و همسر و فرزندان آنها
* دانشجويان مشمول بندهاي فوق بايستي جهت دريافت تخفيف شهريه در شروع هر ترم تحصيلي گواهي مربوطه را از نهاد مرتبط اخذ كرده و به امور مالي دانشگاه تحويل دهند.