1391/9/19 یکشنبه
لیست مدارک مورد نیاز جهت فارغ التحصیلی


1- تصویر تمام صفحات شناسنامه ( 1 سری)

2- تصویر کارت ملی پشت و رو ( 1 سری)
3- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت (دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده نموده اند باید پس از دریافت معرفی نامه از دانشگاه با مراجعه به حوزه نظام وظیفه برگ اعزام به خدمت (برگ سبز) اخذ و به منظور تکمیل پرونده به امور فارغ التحصیلی تحویل نمایند)
4- شش قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده
توضیح : عکسها به صورت تمام رخ با زمینه سفید و برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی
5- تصویر گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه ( 1 سری)
6- تصویر گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی ( 1 سری)
7- اصل تاییدیه پیش دانشگاهی
8- اصل کارت دانشجویی
9- تحویل اصل فیش های واریزی هر نیمسال تحصیلی
10- فیش واریزی 600000ریالی به شماره حساب 2172013002005سیبا بانک ملی شعبه بنفشه تهران
11- فرم پذیرش مهمان موقت از مراکز و واحدهای مقصد ( در صورت مهمان شدن دانشجو در طول دوره تحصیل)
12- اصل مدرک متوسطه، پیش دانشگاهی،شناسنامه، کارت نظام وظیفه و کارت ملی جهت رویت و تاییدکردن برابر اصل