1391/9/23 پنجشنبه

معرفی کارکنان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

دکتر قاسمعلی مقتدری

ریاست دانشگاه

07152628005

23

سمیه خادمی 


امور رایانه-روابط عمومی


کاربر ارشد و آموزش

3-07152628001


داخلی 2

3

محمد مهارت جهرمی

امور مشمولین-
فارغ التحصیلی

3-07152628001 داخلی 1

4

همیلا اتباعی

امور مالی و اداری-

3-07152628001 داخلی 3

امور دانشجویی