1391/9/19 یکشنبه
دوره هاي فراگير
 
داوطلب:
ثبت نام كننده اي است كه واجد شرايط ورود به دانشگاه مي باشد.
دانشپذير :
داوطلبي كه كه شرايط اوليه ورود به دوره هاي فراگير را دارد و در موعد مقرر در اولين نيمسال تحصيلي و در رشته تحصيلي مورد نظر ثبت نام مي كند، دانشپذير ناميده مي شود. دانشپذير پس از احراز شرايط تعيين شده از سوي دانشگاه ، حسب مورد به دانشجويا دانشور، تغيير وضعيت مي دهد. دانشپذير دانشجو نيست و از مزاياي دانشجويي برخوردار نمي شود.
دانشپذير آزاد :
داوطلبي كه در دوره هاي آزاد دانشگاه براي گذراندن تعدادي واحد درسي در يك رشته تحصيلي ثبت نام مي كند ، دانشپذير آزاد ناميده مي شود. دانشپذير آزاد در پايان هر نيم سال تحصيلي كارنامه تحصيلي دريافت مي كند ولي در پايان دوره مدرك تحصيلي يا گواهينامه تحصيلي به وي اعطاء نمي شود.
دانشپذير مشروط :
دانشپذيري كه برخي از شرايط تبديل وضعيت به دانشجو يا دانشور را كسب نكرده و ملزم به احراز آن شرايط در زمان معين است ، دانشپذيرمشروط ناميده مي شود.