1391/9/20 دوشنبه
پاسخ به سوالات متداول دانشجويان و آشنايي بابرخي از ضوابط دانشگاه پيام نور


1.
 پذيرش دانشجو از طريق آزمون سراسري در دانشگاه پيام نور به چه صورتي انجام مي پذيرد؟
در حال حاضر دانشگاه پيام نور در دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد از طريق آزمون سراسري كه همه ساله توسط سازمان سنجش و آموزش كشور برگزار مي شود، اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد. كليه متقاضيان تحصيل در اين دانشگاه علاوه بر شرايط عمومي بايد داراي شرايط اختصاصي پيام نور نيز باشند.
2. شرايط پذيرش دانشجو در دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور به چه صورتي مي باشد و به چند بخش تقسيم مي شود؟
 يكي از راه هاي پذيرش و جذب دانشجو در اين دانشگاه، دوره هاي فراگير است، در اين دوره ها داوطلب پس از ثبت نام و اخذ دفترچه راهنما و شركت در چند درس عمومي و اختصاصي متناسب با رشته و مقطع تحصيلي و پس از احراز شرايط به دانشجوي رسمي تبديل وضعيت مي دهد. اين دوره اختصاصاً دوره دانشپذيري ناميده مي شود و پس از تبديل از دانشپذير به دانشجو ميتوانند ازخدمات آموزشي فوق همانند دانشجويان رسمي بهره مندشوند.درحال حاضراين دوره در دو مقطع كارشناسي،كارشناسي ارشد پذيرش دانشجو دارد.
الف)فراگيرعادي
ادامه تحصيل پس ازپذيرش همانند دانشجويان آزمون سراسري است كليه دارندگان مدارك ديپلم نظام قديم و يا پيش دانشگاهي و دارندگان مدارك كارداني رسمي و بالاتر ميتوانند ازطريق اين دوره ادامه تحصيل دهند پذيرش در اين دوره همانند ساير دوره ها (بجز طرح چند بخشي) بصورت بومي ميباشد.
ب)فراگيرآزمون محور و راديو تلويزيوني(غيرحضوري)
دراين شيوه بومي بودن دانشجو ملاك نميباشد. دانشجو بسياري از مطالب را از طريق رسانه و راديو و تلويزيون فراخواهد گرفت. و دانشجو براساس امكانات براي امتحانات پايان نيمسال به يكي از مراكز/واحدهانزديك به محل سكونت معرفي ميشود.
ج) آموزش الكترونيكي(مجازي)
در اين شيوه پذيرش بومي بودن شرط نيست و دانشجو در هر كجاي كشور ميتواند متقاضي رشته هاي اعلام شده باشد. دانشجو تحت پوشش دانشگاه استاني خواهدبود و براي آزمون پايان نيمسال به يكي از مراكز معرفي خواهدشد.
3. دانشجويان طرح تجميع (چند بخشي)به چه دانشجوياني اطلاق مي گردد؟
دانشجويان ورودي 86 و مابعد بدليل اينكه در بعضي رشته ها دانشجو بتواند آسان تر انتخاب واحد نمايد و يا تغيير رشته و گرايش بدهد،4ترم اول اين رشته ها يكسان ميباشد به همين دليل به آنها تجميع مي گويند.مثال(طرح تجميع بخش فناوري اطلاعات:مهندسي كامپيوتر-نرم افزار، مهندسي كامپيوتر-سخت افزار،مهندسي فناوري اطلاعات و علوم كامپيوتر).

4. آيا طبق قوانين دانشگاه پيام نور تحصيل همزمان در دو رشته مجاز است؟
 •  بر اساس ماده 5 از بخش دوم آئين نامه آموزشي،دانشجو مجاز است با رعايت ضوابط پذيرش دانشجو در يك زمان در دو رشته تحصيلي در دانشگاه و يا علاوه برآن در يكي ديگر از دانشگاهها نيز تحصيل نمايد،ولي درحال حاضر بعلت مخالفت سازمان سنجش آموزش كشور امكان ادامه تحصيل در دورشته تحصيلي كه از طريق آزمون سراسري دانشجو ميپذيرد مقدور نيست(بجز دوره هاي آزمون محور).با اين حال دانشجو ميتواند علاوه بر يك رشته تحصيلي از طريق آزمون سراسري دريك رشته ديگر نيز از طريق فراگير ادامه تحصيل دهد.
 •   تحصيل همزمان با انجام خدمت وظيفه عمومي بلامانع است، دراينصورت شرايط ادامه تحصيل و مقررات وظيفه عمومي به عهده دانشجو است.
 • دانشجويي كه در دومين رشته تحصيلي در دانشگاه ادامه تحصيل ميدهد، ملزم است شهريه دوره هاي فراگير را پرداخت نمايد.
 • دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده ميكنند، و مايل به تحصيل در رشته دوم نيز مي باشند، در اين صورت حداكثر سنوات تحصيلي آنها  براساس رشته اول،كه براي آن معافيت صادر شده محاسبه ميشود،و به محض قطع رابطه تحصيلي بهر علت در رشته اول، در رشته دوم نيز ادامه تحصيل مقدور نخواهد بود، مگر هم زمان با خدمت وظيفه عمومي و يا پس از آن.
 
5. در صورتي كه دانشجو عدم مراجعه داشته باشد (از يك تا چندين ترم)چه مواردي را بايد انجام دهد؟
 •  دانشجو موظف است در مهلت هاي تعيين شده براي ثبت نام به دانشگاه مراجعه نمايد و عدم مراجعه به منزله انصراف  ازتحصيل محسوب ميشود و دانشجو حق ثبت نام را ندارد.     
 • لغو عدم مراجعه از اولين نيمسال تا پايان سنوات مجاز تحصيل(كارداني و كارشناسي)بعهده استانها ميباشد.
 •  لغو عدم مراجعه دانشجويان استفاده كننده از معافيت تحصيلي تا دو نيمسال قبل از اتمام سنوات مجاز تحصيلي بعهده مراكز استاني است در صورت عدم مراجعه بيش از دو نيم سال دانشجو اخراج و به نظام وظيفه معرفي ميشود.
 • صدور مجوز لغو عدم مراجعه و ثبت نام توسط مراكز و يا مراكز استاني حداكثر تا پايان زمان ثبت نام با تاخير مطابق تقويم دانشگاهي مقدور است، در صورتي كه بعد از مهلت فوق صادر شود نيمسال مذكور مرخصي تحصيلي ثبت خواهد شد و انتخاب واحد از  نيمسال بعد مقدور خواهدبود.        
 • پرداخت شهريه براي نيمسال هاي لغو عدم مراجعه شده الزامي است در اينصورت آن نيمسال ها مرخصي تحصيلي ثبت ميشود.
 • ثبت نام از دانشجو بدون لغو عدم مراجعه و كسب مجوز از مراجع ذيصلاح خلاف مقررات آموزشي است.
 6. آيا براي دانشجويان دانشگاه پيام نور كلاس تشكيل مي شود؟
    نظام آموزشي در دانشگاه به روش حضوري صورت نميگيرد و لازم است در ابتداي هر سال تحصيلي به نحو مقتضي موضوع به دانشجويان تازه وارد اعلام شود و منتظر تشكيل كلاس به روش نظام سنتي نباشند در واقع آموزش در اين دانشگاه بر محوريت كتاب و دانشجو استوار است با اين حال دانشگاه در تلاش است تا بتواند تعداد كلاسها را بيشتر كند و دانشجويان را تشويق به حضور در كلاس نمايد.
 
7. آيا در درس هاي عملي و نظري قبولي در يك بخش نظري يا عملي كفايت مي كند؟
  كسب نمره قبولي دريك بخش نظري و يا عملي به منزله معافيت از بخش ديگر نيست،بعبارت ديگر درسهايي كه نمره از ميانگين بخش نظري و عملي تعيين ميشود،كسب قبولي در يك بخش يا بخش ديگر معني پيدا نميكند.كسب50 ٪نمره نظري براي احتساب نمره عملي الزامي است.
 
8.آيا حضور در كلاس هاي دانشگاه پيام نور الزامي است؟
 حضور در كلاسهاي رفع اشكال گروهي الزامي نيست و در درسهاي عملي آزمايشگاهي و يا درسهاي كه بخشي از آن عملي است الزامي است و غيبت در بيش از يك چهارم كلاسهاي آن به منزله حذف درس مي باشد.
 
9.در صورتي كه دانشجويي پيش نياز يك درس را رعايت نكرده باشد،چه اتفاقي مي افتد؟
 دانشجو ملزم به رعايت پيش نيازهاي اعلام شده در برنامه 9 ترمه مي باشد، به هر علت عدم رعايت پيش نياز به منزله حذف درس پس نياز است. دانشجو ملزم به رعايت پيش نيازهاي اعلام شده در برنامه 9 ترمه مي باشد، به هر علت عدم رعايت پيش نياز به منزله حذف درس پس نياز است و در صورت عدم رعايت پيش نياز ،در هر زمان كه مشخص شود،درس پس نياز حذف خواهد شد.
 10.  اگر دانشجويي درس پيش نياز را انتخاب و از آن نمره مردودي بگيرد آيا مي تواند درس پيش نياز را اخذ نمايد؟
 • اگر دانشجويي درس پيش نياز را انتخاب و از آن نمره مردودي بگيرد، با نظر گروه آموزشي و بخشنامه هاي اعلام شده مي تواند درس پس نياز را همراه با آن انتخاب و امتحان دهد.
 • درصورت عدم قبولي در درس پيش نياز، دانشجو موظف است، فقط همان درس مردودي را بلافاصله در ترم هاي بعدي انتخاب و تكرار نمايد و نيازي به انتخاب درس پس نياز كه از آن نمره قبولي گرفته نيست.
 • در درسهاي عمومي چنانچه دانشجو از درس پيش نياز نمره مردودي بگيرد، مي تواند درس پس نياز را همزمان با آن انتخاب و بگذراند.
 • در مواردي كه دانشجو درس تطبيقي پس نياز داشته باشد كه هنوز پيش نياز را نگذرانده است عدم رعايت پيش نياز بلامانع است.
 11.  در صورتيكه دانشجو در يك درس اختياري نمره مردودي بگيرد آيا مي تواند درس اختياري ديگري اخذ نمايد؟
 در صورتيكه دانشجو در يك درس اختياري نمره مردودي بگيرد، مي تواند از جدول دروس اختياري درس ديگري را انتخاب و بگذراند با اين حال نمره مردودي آن درس نيز در ميانگين ترم محاسبه مي شود.
 
 12.  در صورتي كه دانشجو تعداد واحد مجاز را رعايت نكرده باشد چه اتفاقي رخ خواهد داد؟
عدم رعايت سقف مجاز منجر به حذف واحد مازاد از انتهاي برگ واحد دانشجو مي گردد و آموزش مركز موظف به اجراي آن مي باشد.
 
13.  حداكثر واحد انتخابي براي ترم تابستان چند واحد است؟
در ترم تابستان حداكثر تعداد واحد انتخابي ،چه در مركز و يا مهمان 6 واحد مي باشد و دانشجو مجاز به انتخاب تعداد واحد بيشتر نيست.
 
14.  چنانچه ميانگين نيمسال قبل دانشجو در زمان انتخاب واحد مشخص نباشد دانشجو چند واحد مي تواند اخذ نمايد؟
طبق ماده 12 فقط مي تواند حداكثر 16 واحد درسي ،با رعايت پيش نياز انتخاب نمايد، هرگونه افزايش و يا كاهش واحد انتخابي نسبت به 16 واحد فوق، بر اساس ميانگين نيمسال قبل تا زمان حذف و اضافه بايد انجام شود و تا زمان حذف اضطراري،هرگونه اضافه سقف واحد انتخابي از آخرين انتخاب و با رعايت پيش نيازهاي درسها حذف و آموزش مركز نبايد اجازه امتحان به دانشجو بدهد.
 
15.  طول دوره و سنوات مجاز تحصيلي در دانشگاه پيام نور به چه صورتي است؟
 • حداكثر مدت مجاز تحصيل براي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 5 سال و براي كارشناسي 10 سال تعيين شده است در صورتيكه دانشجو نتواند در مدت فوق واحدهاي دوره را تكميل نمايد از دانشگاه اخراج مي شود.
 • براي دانشجويانيكه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي كارداني يا كارشناسي ناپيوسته 3 سال و براي دوره كارشناسي 5 سال مي باشد، درصورت عدم تكميل سقف دوره در مدت فوق، دانشجو بعنوان اخراجي به حوزه نظام وظيفه معرفي مي شود.
 • نكته:ميزان معافيت تحصيلي مقطع كارشناسي از سال 90 از 6 سال به 5 سال تقليل پيدا نموده است.
   
16.  در دانشگاه پيام نور حذف و اضافه در چه زماني صورت مي گيرد؟
دانشجو مي توانند در هر نيمسال تحصيلي فقط در مهلت هاي تعيين شده كمتر از دو هفته پس از نيمسال تحصيلي، نسبت به حذف اضافه درسهاي انتخابي بر اساس تقويم دانشگاهي اقدام نمايد.
 
17.  حذف اضطراري در چه زماني انجام مي شود وچه شرايطي مي بايست رعايت شود؟
 •  در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا يك هفته به پايان نيمسال يك يا چند درس از درسهاي انتخابي را حذف نمايد، مشروط به اينكه واحدهاي باقي مانده از حد نصاب تعيين شده كمتر نشود در غيراينصورت كل نيمسال حذف خواهد شد.
 •  در صورت حذف نيمسال تحصيلي مرخصي تحصيلي صادر مي شود.
 •  شهريه واحد هاي حذف شده در زمان حذف و اضافه به عنوان بستانكار براي ترم هاي آتي ثبت ميگردد اما شهريه واحد هاي حذف شده در زمان حذف اضطراري به هيچ عنوان مسترد نخواهد گشت.
 
18.  اگر دانشجويي در امتحان يك يا چندين درس شركت ننمايد آيا نمره درس صفر ثبت مي گردد؟
خير،در صورتي كه تعداد واحد از سقف مجاز كمتر نشود غيبت موجه ثبت مي گردد و نياز به ارائه گواهي پزشكي نمي باشد.
 
19.  دانشچويان دانشگاه پيام نور تا چند نيمسال مي توانند از مرخصي تحصيلي استفاده نمايند؟
 •  دانشجو مي تواند در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 نيمسال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته 6 نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد.
 •  دانشجويي كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كند در دوره كارداني يك نيمسال و كارشناسي دو نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند مدت مرخصي تحصيلي جزء حداكثر سنوات دانشجو محاسبه مي شود درزمان اخذ مرخصي تحصيلي دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت مي باشد در غير اينصورت عدم مراجعه محسوب مي شود.
 20. معيار هاي ارزيابي دانشجو در امتحانات به چه صورتي مي باشد؟
 •   نمره درس بصورت عددي و بر معيار 0 تا 20 تعيين شده و نمره قبولي هر درس 10 مي باشد. نمره كليه درسها اعم از قبولي يا مردودي، در كارنامه ثبت خواهد شد.
 •  برگزاري آزمون پايان ترم الزامي است.
 •  جهت اعمال نمره ميان ترم ، كسب حداقل 50% نمره پايان ترم الزامي نيست.و اگر خودخوان باشد نمره پايان ترم نمره نهايي است.
 •  نمره درسهاي ترم تابستان، تكدرس و درس هاي پذيرفته شده فقط در محاسبه ميانگين كل دانشجو منظور مي شود.
 
21. معدل دانشجو در هر نيمسال به چه صورت محاسبه مي شود؟
 •  در پايان هر نيمسال تحصيلي ميانگين نمره هاي دانشجويان در آن نيمسال بنام ميانگين نيمسال، وميانگين نمره هاي كليه در سهاي گذرانده شده از اول دوره تحصيلي دانشجو تا پايان نيمسال تحصيلي بنام ميانگين كل محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي شود.
 •  براي محاسبه ميانگين نيمسال تعداد واحدهاي هر درس اخذ شده در آن نميسال تحصيلي در نمره آن درس ضرب و مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد واحدهاي گرفته شده در آن نيمسال تقسيم مي گردد.
 •  براي محاسبه ميانگين كل تعداد واحد هر درس گذرانده شده تا پايان آخرين نيمسال تحصيلي درنمره آن درس ضرب و مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد كل واحدهاي گذرانده شده تا پايان آخرين نيمسال تقسيم مي شود.
 •  نمره درسهاي ترم تابستان و درس هاي پذيرفته شده و نيز تكدرس تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب مي شود.
 
22.دانشجوي مشروطي به چه دانشجويي اطلاق مي شود؟
اگر ميانگين كل دانشجو كمتر از 12 باشد وضعيت دانشجو به دانشجوي مشروطي تبديل مي شود.
 
23. شرايط انتقال در دانشگاه پيام نور چيست؟
 •  شرايط ادامه تحصيل در مركز مبداء را داشته باشد.
 • حداقل 24 واحد درسي بدون احتساب دروس پيش دانشگاهي گذرانده باشد.
 • ميانگين كل حداقل 12 با احتساب نمرات مردودي را كسب نموده باشد.
   نمره آزمون ورودي دانشجو از آخرين فرد پذيرفته شده در مركز مقصد و در همان رشته و سال در سهميه مربوط كمتر نباشد.
 •  انتقال دانشجو با موافقت مراكز مبداء و مقصد و تاييد مركز استاني مربوط انجام ميشود.
 •  در انتقال،تعداد واحدهاي پيش دانشگاهي و معادل سازي شده جز24  واحد فوق محسوب نميشود.
 •  در زمان انتقال، دانشجو نبايد بيش از نصف واحدهاي دوره را گذرانده باشد.
 •   انتقال دانشجو درطول تحصيل فقط يكبار مجاز است.
 •  در انتقال دانشجو،از يك مركز به مركز ديگر هيچگونه تغييري در درسهاي دانشجو انجام نمي شود و كليه درسهاي اخذ شده، گذرانده شده عيناً به مركز مقصد منتقل مي شود.
 •  دانشجويان دوره هاي فراگير پس از گذراندن يك ترم تحصيلي بعد از دوره دانشپذيري و 24 واحد درسي ميتوانند متقاضي انتقال شوند.
 •  انتقال دانشجو بايد قبل از ثبت نام ،مطابق تقويم دانشگاهي صورت گيرد ، در اين صورت دانشجو موظف است تقاضاي خودرا حداقل 6 هفته قبل شروع نيمسال به مركز ارائه نمايد.

24. شرايط مهمان شدن دانشجو در پيام نور چگونه است؟
 •  مهمان شدن دانشجو در اولين نيمسال تحصيلي و در آخرين نيمسال تحصيلي ممنوع است.
 •  مهمان شدن دانشجو از ساير دانشگاهها اعم دولتي يا غير دولتي با موافقت مركز و دانشگاه مبدا بلامانع است.
 •  دانشجو حداكثر تا كمتر از نصف واحد را ميتواند در ديگر مراكز مهمان شود.
 
25. شرايط تغيير رشته در دانشگاه پيام نور چيست؟
 •  در انتقال با تغيير رشته ،دانشجو بايد هم شرايط انتقال و هم تغيير رشته را كسب نموده باشد.
 •  دانشجو درطول تحصيل فقط يكبارميتواند تغيير رشته دهد.
 •  براي تغيير رشته داشتن شرايط زير الزامي است :
 •  حداقل 24 واحد درسي گذرانده باشد، درسهاي پيش دانشگاهي ومعادلسازي شده جزو 24 واحد محسوب نمي شود.(دانشجويان سراسري)
 •  ميانگين كل حداقل 12 با احتساب نمرات مردودي را كسب نموده باشد.
   نمره آزمون ورودي دانشجو از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده درهمان رشته همان سال، سهميه وسال كمتر نباشد.
 •  تغيير رشته از طرح تجميع به سنتي امكانپذير نميباشد.
 •  تغييررشته دانشجويان دوره هاي فراگير بعد از ثبت نام وگذراندن يك ترم تحصيلي بعد ازدانشپذيري مقدور است.(دانشجويان فراگير)
 •  دانشجويان دوره هاي فراگير , از طريق شركت در 2 تا 3درس اختصاصي دوره دانشپذيري رشته اي كه متقاضي تغيير رشته مي باشد  وكسب نمره 10 و معدل 12 در هر درس ميسر است.
 •  درصورت موافقت يا تغيير رشته و ثبت نام در رشته جديد حق بازگشت به رشته قبلي را نخواهد داشت.
 •  تا زماني كه با تغيير رشته دانشجو موافقت نشده دانشجو موظف به ثبت نام در رشته قبلي است.
 •   تقاضاي تغيير رشته حداقل شش هفته پيش ازشروع نيم سال تحصيلي بايد باشد.
 •  درزمان ثبت نام براي تغييررشته ازطريق بند ج، دانشجو مي تواند درسهاي فوق را مازاد برسقف انتخاب واحد نمايد ويا از رشته قبلي مرخصي تحصيلي بگيرد.
 •  متقاضيان تغيير رشته مي بايست از اول تا پابان ارديبهشت ماه فرم هاي مربوطه را تكميل نمايند.
 26.تغيير گرايش در پيام نور به چه صورتي انجام مي پذيرد؟
 •  چنانچه در دفترچه راهنما رشته هاي تحصيلي عنوان گرايش قيد نشده باشد , گرايش رشته ,محض ويا بدون گرايش است.
 •  در تغيير گرايش هيچگونه تطبيق واحدي صورت نمي گيرد.
 •  در رشته هاي طرح تجميع دانشجويان پس از پايان ترم چهارم ميتوانند درخواست تغيير گرايش دهند.
 
27. چه زماني تطبيق واحد براي دانشجويان سراسري انجام مي پذيرد؟
  حداكثر تا پايان دومين نيمسال تحصيلي بعد از پذيرش موظف به ارائه ريزنمره هاي تاييد شده خود به آموزش مركز/ واحد مي باشد اين فرصت قابل تمديد نيست.
 
28. تطبيق واحد براي دانشجويان فراگير در چه زماني انجام مي پذيرد و شروط تطبيق دروس چيست؟
 •  براي دانشجويان دوره هاي فراگير دو نيمسال فوق پس از پايان نيمسال يا نيمسال هاي دانشپذيري محاسبه مي شود.
 •  واحدهاي درسي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مورد تاييد وزارت متبوع يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يا واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي مورد تاييد گذارنده شده باشد.
 •  محتواي آموزشي درس هاي گذرانده شده قبلي با هشتاد درصد محتواي واحدهاي مشابه در رشته جديد مطابقت داشته باشد تشخيص آن بعهده گروه هاي آموزشي مراكز استاني است.
 •  نمره هاي دانشجو در هر درس حداقل 10 در معيار صفر تا بيست و معادل آن در ساير معيارها براي دانشگاههاي دولتي روزانه، پيام نور، مراكز تربيت معلم، آموزشكده هاي فني حرفه اي وغيره باشد.
 •  از مراكز تربيت معلم صرفاً دروس عمومي مطابق جدول ارسالي قابل پذيرش است.
 •  نمره هاي دانشجو در هر درس حداقل 12 در معيار صفر تا بيست و معادل آن در ساير معيارها براي دانشگاههاي غيردولتي اعم از حوزه هاي علميه، دانشگاه آزاد، دانشگاه هاي غيرانتفاعي، شبانه و غيره باشد .
 •  واحد هاي درسي دوره هاي معادل و يا دوره هاي داخلي و پودماني دانشگاه جامع علمي و كاربردي با احراز شرايط زير قابل پذيرش است:
a)     دانشجو درس يا درس ها را در دوره معادل دانشگاه پيام نور گذرانده باشد.
b)     دوره هاي معادل و يا ساير دوره هاي آموزشي در صورتي براي تطبيق واحد قابل پذيرش است كه درامتحان جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت و حد نصاب نمره لازم را كسب نموده باشد.
 •  واحد هاي گذرانده در دوره هاي پودماني دانشگاه جامع علمي و كاربردي بشرط شركت در امتحان جامع دانشگاه مذكور و ارائه گواهي قبولي با نمره حداقل 12 قابل بررسي و تطبيق مي باشد.
 •  بند 5 ماده 55 آيين نامه آموزشي مبني بر پذيرش حداكثر 50% مجموع واحدهاي مصوب فعلي جهت تطبيق واحد ، حذف گرديده و در صورت داشتن ساير شرايط تطبيق كليه واحدها قابل پذيرش مي باشند.
   تعداد واحدهاي درس هاي تطبيقي نبايد كمتر از تعداد واحدهاي درسي رشته جديد باشد در صورتيكه تعداد واحد كمتر باشد مي توان بصورت تلفيقي چند واحد درسي را با يك درس تطبيق نمود در اين حالت ميانگين نمرات درسهاي فوق نمره درس تطبيقي را تشكيل خواهد داد.
 •  كليه نمرات درس هاي تطبيقي در ميانگين كل محاسبه مي گردد.
 • همچنين دانشپذيران مشروط قبل از گذراندن دروس مشروطي خود مي توانند درخواست تطبيق واحد نمايند.
  دروس دوره دانشپذيري به هيچ وجه تطبيق ندارد.
 
29. آزمون تك درس و معرفي با استاد در دانشگاه پيام نور چه زماني و به چه صورت انجام مي پذيرد؟
 •  تكدرس زماني مقدور است كه دانشجو فقط يك عنوان براي فراغت از تحصيل داشته باشد.
 •  دروس عملي، آزمايشگاهي و غيره قابل ارائه بصورت تكدرس است.
 •  چنانچه دانشجويي بيش از يك عنوان درسي داشته باشد و در تكدرس شركت نمايد تكدرس مورد قبول نيست.
 •  شهريه دروس تكدرس 50 % شهريه متغيير و شهريه ثابت كامل دريافت ميشود
 • چنانچه دانشجويان در يك درس سه بار تكدرس مردود شده باشد بشرط فراغت از تحصيل و حداكثر تا سه عنوان درسي باقي مانده داشته باشد ميتوان بصورت معرفي به استاد از ايشان آزمون بعمل آورد.
 
30. آيا دانشجوياني كه در كلاس شركت نكرده اند ملزم به پرداخت شهريه مي باشند؟
دانشجويي كه انتخاب واحد نموده است اعم از اين كه در كلاسها و امتحانات شركت داشته يا نداشته باشد ملزم به پرداخت شهريه ثابت و متغير ميباشد.
 31. آيا دانشگاه پيام نور يك دانشگاه دولتي است؟
بلي
32.آيا دانشگاه پيام نور به دانشجويان خوابگاه مي دهد؟
خير
33.آيا دانشجويان دانشگاه پيام نور، مي تواند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند؟
بلي؛ همانند ساير دانشگاه ها مي توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند
34.آيا حضور در كلاس هاي درسي الزامي است؟
خير؛ به استثناء دروس عملي و آزمايشگاهي، ضمننا دانشجويان از ۶ نمره فعاليت كلاسي بهره مند خواهند شد.
35.كلاس هاي دانشگاه پيام نور، چه روزهايي تشكيل مي شود؟
تلاش بر آن بوده كه در روزهاي آخر هفته، مخصوصا پنجشنبه و جمعه تشكيل شود. ولي در سالهاي اخير كلاسها تقريبا در تمام طول هفته برگزار مي شود و جمعه ها دانشگاه نيز تعطيل مي باشد!!!!!!
36.آيا مدرك تحصيلي دانشگاه پيام نور معتبر است؟
بلي؛ مدارك تحصيلي اين دانشگاه همانند مدارك تحصيلي ساير دانشگاههاي دولتي، معتبر است و براي ادامه تحصيل در داخل و خارج از كشور نيز معتبر است.
مدارك از طرف وزارت علوم تحقيقات و فناوري تاييد شده مي باشد.
37.آيا دانشجويان دانشگاه پيام نور، مي توانند از وام دانشجويي استفاده نمايند؟
بلي؛ همانند دانشجويان ساير دانشگاهها، مي توانند از وام تحصيلي بهره مند شوند.
38.آيا دانشگاه پيام نور، دانشجوي اخراجي نيز دارد؟
خير؛ فقط دانشجوي مشروطي دارد. اخراجي به دليل مشروطي در پيام نور وجود ندارد.
39.آيا تغيير رشته در پيام نور، ميسر است؟
بلي؛ تغيير رشته در دانشگاه پيام نور، با شرايط آسان تري نسبت به ساير دانشگاه ها انجام مي پذيريد.
40.آيا مدارك دانشگاه پيام نور رسمي است؟
بلي مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري مي باشد.
41.آيا با مدارك تحصيلي دانشگاه پيام نور مي توان ادامه تحصيل داد؟
بلي؛ هم در داخل و هم در خارج كشور.
42آيا دانشگاه پيام نور در تمامي گروه هاي آموزشي دانشجو مي پذيريد؟
خير؛ در حال حاضر در رشته هاي علوم پزشكي، دانشجو ندارد.
43.آيا كساني كه در ساير دانشگاه ها مدرك كارداني گرفته اند. ادامه تحصيل آنها در پيام نور به چه شكل است؟
دانشجويان پس از پذيرفته شدن در دانشگاه با ارائه ريزنمرات، تقاضاي تطبيق واحد مي كنند. واحد هاي گذرانده شده قابل بررسي و تطبيق است.
44.آيا در دانشگاه پيام نور، شرايط انتقال و مهمان شدن وجود دارد؟
بلي
45.آيا دانشگاه پيام نور، شرايط استخدامي بعد از فارغ التحصيلي دارد؟
با توجه به معتبر بودن مدرك اين دانشگاه همه ارگان ها در صورت نياز، فارغ التحصيلان اين دانشگاه را استخدام مي نمايند.
46.آيا در دانشگاه پيام نور، مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري، در تمامي رشته ها داير است؟
در حال حاضر در تمامي رشته ها داير نمي باشد.
47.آيا مي توان بدون گذراندن پيش دانشگاهي، وارد دانشگاه شد و در آزمون ثبت نام كرد؟
خير؛ شرط ورود به دوره هاي فراگير مقطع كارشناسي دارا بودن مدرك پيش دانشگاهي يا كارداني مي باشد.
48.آيا دانشجويان فعلي دانشگاه و موسسات آموزش عالي داخل و خارج از كشور (دولتي، غيردولتي) مي توانند بدون انصراف از تحصيل در آزمون سراسري براي ورود به دانشگاه يا دوره هاي فراگير شركت كنند؟
بلي.
49.آيا در دانشگاه پيام نور، تحصيل همزمان با انجام خدمت وظيفه عمومي امكان پذير است؟
بلي –البته اين موضوع در حال حاضر از طرف سازمان نظام وظيفه ممنوع اعلام شده است.
50.آيا مي توان همزمان در دو رشته مختلف در دانشگاه تحصيل نمود؟
بلي . در پيام نور نيز مي توان به صورت همزمان در ۲ رشته تحصيل كرد.به شرط آنكه يك رشته از طريق ورودي كنكور سراسري باشد و يك رشته از طريق ورودي فراگير پيام نور باشد.
51.آيا برنامه هاي درسي و سرفصل دروس مطابق با سرفصل وزارت علوم تحقيقات و فناوري است؟
بلي
52.آيا در صورتي كه دانشجويي نتواند ادامه تحصيل دهد مدركي دال بر گذراندن تعداد واحدهاي گذرانده شده و يا مدرك كارداني داده مي شود؟
بلي
53.با توجه به جدول مراكز و واحدهاي دانشگاه، در صورتي كه مركز يا واحد انتخابي ستاره دار باشدو احيانا امكان ارائه آموزش را نداشته باشد تكليف دانشجو چيست؟
طبق مقررات مربوط دانشجو براي ادامه تحصيل به نزديكترين مركز يا واحد آموزشي معرفي ميشود.
54.فرق واحد با مركز چيست؟
از نظر نوع آموزش و عملكرد تفاوتي ندارند. اطلاق عناوين مركز يا واحد، براساس ساختار اداري دانشگاه است.
55.در صورتي كه در جدول مربوط به شهرهاي تحت پوشش، نام منطقه اي يا شهر قيد نشده باشد، ولي نزديك به مركز يا واحد دانشگاه باشد آيا مي تواند به عنوان منطقه تحت پوشش آن مركز يا واحد محسوب شود؟
منظور از شهرستان تحت پوشش، كليه مناطقي است كه در فاصله تقريبي ۱۲۰ تا ۱۶۰ كيلومتري هر مركز يا واحد دانشگاه قرار دارند. در جدول فوق نيز فقط نام شهرستان ها و نقاط شهري مركز يا واحد مربوط نوشته شده است شركت داوطلبان از مناطق همجوار بلامانع است بديهي است دانشگاه به دليل بومي پذيري فاقد هر گونه امكانات خوابگاهي و اقامتي مي باشد.
56.آزمايشگاه ها و كارگاه ها در دانشگاه پيام نور چگونه تشكيل مي شوند؟
در حال حاضر نه تنها در غالب مراكز و واحدهاي دانشگاه، امكانات آزمايشگاهي و كارگاهي وجود دارد. بلكه برخي از مراكز و واحدهاي دانشگاه مجهز به آزمايشگاه ها و كارگاه هاي پيشرفته اي نيز مي باشند.برخي از كلاس هاي آزمايشگاهي و كارگاهي نيز در آزمايشگاه هاي استاني تشكيل مي شود. رشته هاي علوم پايه و مهندسي در دانشگاه از سطح فناوري آموزشي و تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي مناسب برخوردارند.
57.دانشجوياني كه از طريق دوره هاي فراگير وارد مي شوند با دانشجوياني كه از طريق آزمون سراسري پذيرش مي شوند چه تفاوتي دارند؟
هر دو گروه براي ورود به دانشگاه از طريق سازمان سنجش آموزش كشور پذيرش مي شوند و از معافيت نظام وظيفه، برخوردارند. برنامه هاي درسي هر دو گروه مشابه بوده ليكن پذيرفته شدگان فراگير يك نيمسال تحصيلي جلوتر بوده و واحدهاي نيمسال اول تحصيلي را در دوره دانشپذيري گذرانده و در امتحانات ورودي نمره لازم را كسب نمده اند. اعتبار مدارك فارغ التحصيلان هر دو گروه براي ادامه تحصيل و اشتغال يكسان است.
تفاوت دانشجويانسراسري و فراگير در ميزان پرداخت شهريه آنان مي باشد.
 
58.واحدهاي دولتي تحت نظارت چيست؟
دانشگاه براي توسعه ظرفيت و پذيرش دانشجو در تعدادي از رشته هاي پر متقاضي در بسياري از مراكز استان هاي پر جمعيت، علاوه بر ارائه آن رشته در مركز يا واحد خود،با استفاده از امكانات ساير دانشگاه ها و موسسات دولتي نسبت به ارائه آن رشته اقدام كرده است آموزش در اين واحد ها تفاوتي با آموزش در ديگر مراكز و واحدهاي دانشگاه ندارد.
59.آزمونهاي پايان نيمسال دانشگاه، چگونه برگزار مي شود؟
براي كليه دانشجوياني كه در يك ماده درسي ثبت نام نموده اند. در هر يك از مركز يا واحد دانشگاه در يك زمان آزمون سراسري برگزار مي شود. تصحيح اوراق در اغلب موارد بصورت كامپيوتري انجام گرفته و نتايج بلافاصله همراه با پاسخنامه دانشجو و كليد سوالات اعلام مي شود.
60.سوالات آزمونهاي پايان نيمسال تحصيلي دانشگاه چگونه است؟
تستي؛ تشريحي و تستي؛ تشريحي
61.آيا تحصيل در دانشگاه پيام نور سخت است؟
دانشگاه پيام نور تلاش دارد در ارائه آموزش و انجام سنجش، استانداردهاي لازم را به منظور آموزش دانشجويان توانمند، در نظر گيرد. سوالات آزمونها غالباً از استانداردهاي لازم برخوردار است ضوابط جديد پيش بيني شده نيز اين امكان را فراهم آورده، كه ضمن حفظ كيفيت آموزشي ، فرآيند تحصيل تا فارغ التحصيلي دانشجويان، تسهيل شود.
62.دانشگاه در ارائه آموزش ، از چه شيوه هايي استفاده مي كند؟
كلاس هاي درس نيمه حضوري با استفاده از بالاترين تكنولوژي آموزشي، از جمله نمايشگر پاورپوينت، ويدئو پروژكتور، DVD Player ، CD هاي چند رسانه اي و الكترونيكي، كلاس هاي رفع اشكال فردي، كتاب هاي خود آموز، آزمايشگاه ها و كارگاه ها، كلاس هاي آموزشي الكترونيكي و شيوه آموزش خودخوان ارائه مي شود.

 63. آدرس سايتهاي اطلاع رساني دانشگاه پيام نور چيست؟
 سايتهاي اطلاع رساني دانشگاه به شرح ذيل مي باشد. به دانشجويان عزيز توصيه مي شود آخرين اخبار و اطلاعيه ها را در طول تحصيلات از اين سايتها دريافت نمايند.
Daneshgahnews.com
Pnu.ac.ir
Farspnu.ac.ir
Khabar.farspnu.ac.ir
Fars.pnu.ac.ir