ارزشيابي اساتيد


ارزشيابي اساتيد مطابق با نظر دفتر نظارت ، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه از تاريخ        13/ 02/ 99 لغايت 31/ 02/ 99 از مسير زيرسامانه گلستان فعال مي باشد.

ارزشيابي === استاد===ارزشيابي


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر