كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
يكشنبه 17 فروردين 1399 کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان فارس

جهت ورود و مشاهده و نحوه برگزاری کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان فارس به آدرس های زیر مراجعه نمایید.
آدرس ورود به سامانه کلاس الکترونیکی:

http://vc.farspnu.ac.ir
http://94.74.170.24/moodle/login/index.php

 
 

 
امتیاز دهی